SDS MSDS Europe logo

W przyszłości zwiększy się nacisk na skoncentrowanie się na produktach zawierających substancje sklasyfikowane, i sposób w jaki te produkty muszą być przetwarzane w celu uniknięcia obrażeń. 

Przygotowujemy karty charakterystyki na podstawie zawartości różnych substancji, tak aby spełniały przepisy Europejskie.

Klasyfikujemy produkty zgodnie z CLP 1272/2008 REACH.

W związku z klasyfikacją, sprawdzamy różne międzynarodowe, krajowe przepisy i wymagania, aby upewnić się, że karty charakterystyki spełniają krajowe jak i międzynarodowe przepisy.

Mamy doświadczenie w przechowywaniu poufnych informacji o klientach, i nie mamy żadnych zastrzeżeń jeśli chodzi o podpisanie klauzuli poufności.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Skype: European.msds.translations